ระบบที่พัฒนาขึ้น สำหรับธุรกิจที่ต้องการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูล และกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในองค์กร ให้สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นระบบเดียว

ระบบการขาย

POS

เป็น ระบบบริหารจัดการการขายสินค้าและบริการ รองรับการขายสินค้าประเภทควบคุมซีเรียล (Serial) Update สต๊อกและต้นทุนสินค้าแบบ Real Time สามารถอนุมัติการขายทาง Online ได้ มีการเชื่อมต่อกับระบบ E-Tax เพื่อส่งเอกสารสำคัญทาง Electronic ให้กับลูกค้าผ่าน ช่องทาง E-Mail
ลดต้นทุนการใช้กระดาษ และ ตรวจสอบยอดขายได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ

ระบบการจัดซื้อ

Procurement

เป็น ระบบบริหารและจัดการการซ้อื สินค้า การรับสินค้า และตั้งหนี้ ซื้อ สินค้า ตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้า และรับสินค้าได้ Real Time ระบบจะทำการ Update สินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้า และบันทึกตั้งหนี้ให้อัตโนมัติ เมื่อทำการรับสินค้าและยืนยันตามใบแจ้งหนี้ (Purchase Invoice) รองรับการการรับสินค้าที่ควบคุมการเก็บ Serial ได้

ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง

Inventory

เป็น ระบบที่ควบคุมสินค้าเข้า และออกจากคลังสินค้า สามารถใช้ Barcode หรือ QR Code เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ลดความผิดพลาด
และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีข้นึ ไม่ต้องใช้เอกสารในการเก็บบันทึก (Paperless) รับ - ส่งข้อมูลแบบ Real Time สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ (Authentication System) รองรับการทำงานแบบ Online , Offline หรือ Cloud

ระบบเคลม

Claim Management

เป็น ระบบที่ใช้ในการจัดการ การรับเคลมสินค้าจากลูกค้า โดยรองรับส่วนของการรับซ่อม หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า รองรับการส่งสินค้าเคลมเข้าศูนย์ซ่อมส่วนกลางของบริษัท หรือส่งสินค้าเพื่อเคลมกับ Supplier ที่รับเคลมกับบริษัท

ระบบการจัดการสินค้า

Product Management

เป็น ระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลสินค้า ราคาขาย จัดทำส่วนลด การรับประกัน และการควบคุมการใช้งาน Serial รองรับการเก็บ Barcode และ MFR ของสินค้าได้ไม่จำกัด

ระบบเบิกเงินสย่อย

Petty Cash

เป็น ระบบที่ใช้ในการบริหารและควบคุมการเบิกเงินสดย่อย หรือค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร สามารถกำหนดรอบการเบิกเงิน และวงเงินการเบิกเงินแยกตามสาขาหรือ ร้านค้าได้ มีการอนุมัติการขอเบิกเงินสดย่อยก่อนส่งให้กับส่วนของบัญชีหรือการเงินที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเงินสดย่อย เพื่อทำการอนุมัติการจ่ายคืนเงินที่ขอเบิก และยังมีการทำรับคืนเงินสดย่อยจากการขอเบิกคืน