ระบบบริหารจัดการ ERP
รองรับกับการบริหารจัดการมากกว่า 100 สาขา

รองรับ Promotion ที่หลากหลาย  การันตีโดยร้านค้า IT ชั้นนำ ที่นำไปใช้งาน  มี Function การทำงานที่ครอบคลุม POS, Wholsales, Purchase, Claim, Warehouse, Finance, Account  และสามารถ Customize ต่อยอดความต้องการได้ 100%

ผังการทำงานระบบ

เป็น ระบบบริหารจัดการการขายสินค้าและบริการรองรับ การขายสินค้าประเภทควบคุมซีเรียล(Serial) Update สต๊อกและต้นทุนสินค้าแบบ Real Time สามารถอนุมัติ การขายทาง Online ได้ มีการเชื่อมต่อกับระบบ E-Tax เพื่อส่งเอกสารสำคัญทาง Electronic ให้กับลูกค้าผ่าน ช่องทาง E-Mail ลดต้นทุนการใช้กระดาษ และ ตรวจสอบยอดขายได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ

ระบบการขาย (Pos)

เป็น ระบบที่ใช้ในการบริหารและควบคุมการเบิกเงินสดย่อย หรือค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร สามารถกำหนดรอบการเบิกเงิน และวงเงินการเบิกเงินแยกตามสาขา หรือร้านค้าได้ มีการอนุมัติการขอเบิกเงินสดย่อยก่อนส่งให้กับส่วนของบัญชีหรือการเงินที่มีหน้าที่ควบคุม
ดูแลเงินสดย่อย เพื่อทำการอนุมัติการจ่ายคืนเงินที่ขอเบิกและยังมีการทำรับคืนเงินสดย่อยจากการขอเบิกคืน

ระบบเบิกเงินสดย่อย (Petty Cash)

เป็น ระบบที่ใช้ในการจัดการ การรับเคลมสินค้า จากลูกค้า โดยรองรับส่วนของการรับซ่อมหรือ เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า รองรับการส่งสินค้า เคลมเข้าศูนย์ซ่อมส่วนกลางของบริษัท หรือ ส่งสินค้าเพื่อเคลมกับ Supplier ที่รับเคลม กับบริษัท

ระบบเคลม (Claim Management)

เป็น ระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลสินค้า ราคาขายจัดทำส่วนลด การรับประกัน และการควบคุมการใช้งาน Serial รองรับการเก็บ Barcode และMFR ของสินค้าได้ไม่จำกัด

ระบบการจัดการสินค้า (Product Management)

เป็น ระบบบริหารและจัดการการซื้อ สินค้า การรับสินค้า และตั้งหนี้ ซื้อ สินค้า ตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้า และรับสินค้าได้ Real Time ระบบจะทำการ Update สินค้าคงคลังต้นทุนสินค้า และบันทึกตั้งหนี้ให้อัตโนมัติ เมื่อทำการรับสินค้าและยืนยันตามใบแจ้งหนี้ (Purchase Invoice) รองรับการการรับสินค้าที่ ควบคุมการเก็บ Serial ได้

ระบบการจัดซื้อ (Procurement)

เป็น ระบบที่ควบคุมสินค้าเข้า และออกจากคลังสินค้า สามารถใช้ Barcode หรือ QR Code เพื่อช่วยอำนวย ความสะดวกในการทำงาน เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้ดีข้นึ ไม่ต้องใช้เอกสารในการเก็บบันทึก (Paperless) รับ - ส่งข้อมูลแบบ Real Time สามารถกำหนดสิทธิ์ใน การเข้าใช้งานระบบ (Authentication System) รองรับการทำงานแบบ Online, Offline หรือ Cloud

ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory)

12 จุดเด่นของระบบ  SMART CORE
ลูกค้าของ SMART CORE