มุ่งไปข้างหน้า
 
ท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง

เออาร์ซอฟต์ มุ่งเน้นการทำวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ และบริการในโลกยุคดิจิทัล

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในประเทศที่รวบรวมวิเคราะห์ พัฒนาข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และจำเป็นผ่านเทคโนโลยี

อันทันสมัยจนเกิดเป็นองค์ความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนาการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในโลกที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้า

ด้วยพลังแห่งข้อมูล และภูมิปัญญา

สินค้า และบริการ
เรามุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน
เราได้รับมาตรฐาน CMMI ML3

ARSoft หน่วยงานในสังกัดบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์ CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 3 for Development เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีคุณแจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานบริษัท

และคุณพัชรา เกียรตินันทวิมล กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์ CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 3 for Development การรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นความสำเร็จที่สามารถช่วยให้บริษัทมีการบริหาร และจัดการงานที่ดียิ่งขึ้น

ลูกค้าของเรา