CRM (ASale)

ระบบ CRM ที่ใช้บริหารจจัดการลูกค้า
ในรูปแบบ Project Base

เชื่อมโยงไปถึงการประมวลผล รายได้ และ กำไรขององค์กร เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมทั้งในรูปแบบ Actual และ Forcast รองรับการทำงานผ่าน Mobile Application

ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

ระบบ ASALE มีฟังก์ชันในการช่วยเรื่องการบริหารจัดการงานขายเพื่อให้เห็น Sale Pipeline แบบเป็นขั้นตอนในแต่ละสเตจช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการติดตามงานของพนักงานขายการมอบหมายงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถดูรายละเอียดเบื่องต้นผ่านอุปกรณ์ Mobile และเป็นข้อมูล
ที่ใช้ในการดำเนินการให้บริการแก้ลูกค้านอกสถานที่ได้ด้วยเครื่องมือช่วยวัดผลปรับปรุงประสิทธิภาพการขายให้ดียิ่งขึ้นผ่าน Dashboard
โดยสามารถดูข้อมูลงานที่เป็นภาพรวม และข้อมูลงานที่ลงลึกในรายละเอียดได้